Bible Reading publik
[search 0]
Lebih

Unduh Aplikasinya!

show episodes
 
2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപതിലേറെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബൈബിളിലുള്ള 73 പുസ്തകങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വായനയിൽ പങ്കുചേരാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. 365 ദിവസത്തേക്കുള്ള വായനാ പദ്ധതി ലഭിക്കുവാൻ https://pocbible2022.blogspot.com/2021/12/2022-365-bible-2022-reading-plan-for.html Available on all major podcasts എല്ലാ പ്രധാന പോഡ്‌കാസ്റ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ് To listen to audio/podcast https://open.spotify.com/playlist/5RnBAhAB9KInqBVf0hqQhA Plea ...
 
W
Weekly Bible Reading

1
Weekly Bible Reading

A week by week recording of the bible reading studied by millions of Jehovah's Witnesses from around the world. These recordings are taken from JW.ORG which is produced by the WATCHTOWER BIBLE AND TRACT OF PENNSYLVANIA Ⓟ2016

Unsubscribe
Unsubscribe
Bulanan
 
Podcast by A week by week recording of the bible reading studied by millions of Jehovah's Witnesses from around the world. These recordings are taken from JW.ORG which is produced by the WATCHTOWER BIBLE AND TRACT OF PENNSYLVANIA Ⓟ2016
 
We talk about the bible and go over bible scriptures.The Bible is one of the most intriguing subjects of all time.Men for thousands of years have tried to decipher the Bible in order to understand its contents.Men have failed to look at the creator for his holy spirit to help them understand scriptural meaning to the Bible.All they ever had to do is pray for holy spirit and they would have received understanding of the scriptures.With holy spirit they would be able to decipher God commandmen ...
 
U
UNABRIDGED FAITH, Trust God, Being Present, Bible Reading Plan, Peace, Quiet Time, Hear God’s Voice, Feel God’s Presence, Busy Mama

1
UNABRIDGED FAITH, Trust God, Being Present, Bible Reading Plan, Peace, Quiet Time, Hear God’s Voice, Feel God’s Presence, Busy Mama

Paige Amber Bacani | Biblical Mindset Mentor, Christian Life Coach, Faith Led Motherhood Mentor, Christian Identity Coach, Faith Based Family Mentor, Biblical Priorities Mentor, Spiritual Growth Mentor

Unsubscribe
Unsubscribe
Harian
 
Do you wish you could hear God’s voice amidst the chaos? Are you struggling to find stillness & quiet time in the busyness of momlife? Do you want to read the bible but find it hard to stay consistent with your child’s unpredictable schedule? Are thoughts and should’s keeping you from being present daily (& sometimes, moment by moment)? I’ve been you, and sometimes, I still am you. But mama, I am here to show you that it is possible to trust God & find time to feel peace in His presence, eve ...
 
The Franciscan Sisters of the Sorrowful Mother of Nebraska City gather with a group of parishioners from St. Mary's and St. Benedict's parishes to read, pray, study, and reflect on the meaning of the upcoming Sunday Mass Readings. Through their Catholic Bible Study, they hope to be able to more fruitfully receive our Lord in Holy Communion each Sunday.
 
Loading …
show series
 
2CHRONICLES 20-21:Yesterday we heard of Jehoshaphat wisely appointing judges, and he also travelled all over Israel personally encouraging people to follow the Lord. ECCLESIASTES 1:The book of Ecclesiastes is the record of Solomon seeking to find God in a worldly way. This is a book of worldly wisdom. Solomon repeatedly uses the key theme word ‘use…
 
2CHRONICLES 20-21:Yesterday we heard of Jehoshaphat wisely appointing judges, and he also travelled all over Israel personally encouraging people to follow the Lord. ECCLESIASTES 1:The book of Ecclesiastes is the record of Solomon seeking to find God in a worldly way. This is a book of worldly wisdom. Solomon repeatedly uses the key theme word ‘use…
 
271-ാം ദിവസം ദാനിയേൽ 13-14 സെപ്റ്റംബർ 28 ബൈബിൾ 2022 Day 271 Daniel 13-14 September 28 Bible 2022
 
Welcome to Day 57 of Reading the Bible Cover to Cover in 365 Days! Let us pray: O Lord, thank You for teaching us more of You and Your ways. Help us receive the message and teaching You desire us to have today. In Jesus’ name, amen. Let’s see what’s happening in Luke chapter 13! We find Jesus comparing sinners to other sinners. Some Galileans, who …
 
No one likes to be humbled, yet the truly humble have favor with God. And God Himself, the greatest of all, chose to humble Himself to win our souls. Bible Reading: Psalms 111-113 Verse of the day: Psalm 113:6, "Who humbles Himself to behold the things that are in heaven and in the earth?" Word of the day: Humbles. It is the Hebrew word: שָׁפֵל (sh…
 
Aloha & Goodmorning Sweet Sister!! Our last episode was the story of how I went ALL in with my faith & in todays episode we will continue to hear about how The Lord continues to radically transform my life each & every day!! My surrender was simple, but His love is overwhelming (in the best ways). I never thought I would get married or have little …
 
The more we read our Bibles, the more layers we start to uncover. If this hasn't happened for you, or you find yourself thinking that you've already learned everything there is to know about a passage, let me encourage you to start thinking about biblical themes. The themes in the Bible connect the dots in amazing ways. Not only do they cross over …
 
2CHRONICLES 19:Yesterday we heard the story of how Jehoshaphat helped Ahab in battle. God had already spoken through a prophet that Ahab would meet his downfall and how the dogs would lick up his blood. This happened, as we already read in 1Kings 22, when they took his chariot back to Samaria. PROVERBS 31b:Speaking of a capable and virtuous wife, t…
 
2CHRONICLES 19:Yesterday we heard the story of how Jehoshaphat helped Ahab in battle. God had already spoken through a prophet that Ahab would meet his downfall and how the dogs would lick up his blood. This happened, as we already read in 1Kings 22, when they took his chariot back to Samaria. PROVERBS 31b:Speaking of a capable and virtuous wife, t…
 
270-ാം ദിവസം ദാനിയേൽ 10-12 സെപ്റ്റംബർ 27 ബൈബിൾ 2022 Day 270 Daniel 10-12 September 27 Bible 2022
 
269-ാം ദിവസം ദാനിയേൽ 7-9 സെപ്റ്റംബർ 26 ബൈബിൾ 2022 Day 269 Daniel 7-9 September 26 Bible 2022
 
Welcome to Day 56 of Reading the Bible Cover to Cover in 365 Days! Let’s pray: O Lord, thank You for teaching us, Your servants, more of You. May you impart knowledge, discernment, and wisdom into our hearts today. In Jesus’ name, amen. Lets’ see what’s happening in Luke chapter 12! Well, there are a lot of verses in this chapter underlined in my B…
 
Scheming is futile in this life. While we scheme or others scheme against us, in the grand scheme of things, God’s purposes prevail. Those who strive for their own glory and purposes wind up reaping what they sow. Bible Reading: Micah Verse of the day: Micah 2:1, "Woe to those who scheme iniquity, Who work out evil on their beds! When morning comes…
 
2CHRONICLES 18:Woops. Asa didn’t end nearly as well as he started. And his son Jehoshaphat starts out well, but makes unfortunate alliances. PROVERBS 31a:Today and tomorrow are our last two days in Proverbs. Verses 10-31 of chapter 31 comprise a Hebrew acrostic poem; each verse begins with a successive letter of the Hebrew alphabet. Our highlighted…
 
2CHRONICLES 18:Woops. Asa didn’t end nearly as well as he started. And his son Jehoshaphat starts out well, but makes unfortunate alliances. PROVERBS 31a:Today and tomorrow are our last two days in Proverbs. Verses 10-31 of chapter 31 comprise a Hebrew acrostic poem; each verse begins with a successive letter of the Hebrew alphabet. Our highlighted…
 
Aloha Sweet Sister!! I know yesterday was heavy & some parts may have been hard for you to listen to...But today is a new day & with it comes Good News!! In todays episode, you hear about another hard situation that I put myself in...But you also hear how The Lord used it for His glory & how He brought me back into right relationship with Himself!!…
 
Welcome to Day 55 of Reading the Bible Cover to Cover in 365 Days! Let’s pray: O Lord, help us lean into Your Word today. Teach us something new and open our hearts to receive Your message. In Jesus’ name, amen. Let’s see what’s happening in Luke chapter 11! Jesus was praying. When He stopped praying one of the disciples asked Him to teach them how…
 
We often say the phrase “praying for you”, but perhaps we pray amiss. Prayer is not just about getting what we want. It is about doing life with Jesus and crying out to Him with all that we encounter in this life. Bible Reading: 2 Chr. 6-10 Verse of the day: 2 Chronicles 6:19, "Yet have regard to the prayer of Your servant and to his supplication, …
 
268 -ാം ദിവസം ദാനിയേൽ 4-6 സെപ്റ്റംബർ 25 ബൈബിൾ 2022 Day 268 Daniel 4-6 September 25 Bible 2022
 
2CHRONICLES 16-17:Judah’s kingdom was truly blessed by Asa’s wise reign. The Lord rewarded the country for returning to Him. PROVERBS 30b:Today’s highlighted verse is Pro. 30:20 NLT An adulterous woman consumes a man,then wipes her mouth and says, “What’s wrong with that?” MATTHEW 13a:Jesus gave a stinging reply to his critics in yesterday’s readin…
 
2CHRONICLES 16-17:Judah’s kingdom was truly blessed by Asa’s wise reign. The Lord rewarded the country for returning to Him. PROVERBS 30b:Today’s highlighted verse is Pro. 30:20 NLT An adulterous woman consumes a man,then wipes her mouth and says, “What’s wrong with that?” MATTHEW 13a:Jesus gave a stinging reply to his critics in yesterday’s readin…
 
Aloha & Goodmorning Sweet Sister!! We are just getting started!! I know that there were a Lot of details in todays episode, but I promise that the story gets better!! Today, I handed you a new set of lenses to see me & my life as I do! We journeyed through some serious heartbreak. You heard about my parents divorce, my own broken relationships & al…
 
267-ാം ദിവസം ദാനിയേൽ3 സെപ്റ്റംബർ 24 ബൈബിൾ 2022 Day 267 Daniel 3 September 24 Bible 2022
 
Welcome to Day 54 of Reading the Bible Cover to Cover in 365 Days! Let’s pray: O Lord, thank You for Your Word. Thank You that we can freely read Your Word. Help us learn more of You and Your ways today. In Jesus’ name, amen. Let’s see what’s happening in Luke chapter 10! Jesus appointed 70 people to go ahead of Him to get the people ready for His …
 
2CHRONICLES 14-15:Yesterday we heard the conclusion of Rehoboam’s reign, and the writer classed him as a wicked king. Then his son, King Abijah gave a truly amazing speech before his epic victory over Israel. PROVERBS 30a:Today I chose to highlight two verses: Pro. 30:5 [NLT Every word of God proves true.He is a shield to all who come to him for pr…
 
2CHRONICLES 14-15:Yesterday we heard the conclusion of Rehoboam’s reign, and the writer classed him as a wicked king. Then his son, King Abijah gave a truly amazing speech before his epic victory over Israel. PROVERBS 30a:Today I chose to highlight two verses: Pro. 30:5-6 NLT Every word of God proves true. He is a shield to all who come to him for …
 
Aloha Sweet Sister!! Welcome home, this is Unabridged Faith!! Together, we will learn to Trust God & Feel Peace in His Presence!! My mission is to journey alongside you as we openly grow in our faith by being present with God’s word, practicing prayer, pursuing fellowship & sharing powerful testimonies! If you want to learn how to invite God’s peac…
 
Welcome to Day 53 of Reading the Bible Cover to Cover in 365 Days! Let us pray: O Lord, soften our hearts so we can understand Your Word, learn new Truths, and learn more of You. May we receive everything You desire us to receive. In Jesus’ name, amen. Let’s see what’s happening in Luke chapter 9! We start out with Jesus giving power and authority …
 
People can proclaim peace all day long, but if they do not know Jesus, they will not find peace in this broken world, just shattered pieces of our hope. As the saying goes, Know God, know peace. No God, no peace. Bible Reading: Philemon Verse of the day: Philemon 1:3, "May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace." Word of …
 
266-ാം ദിവസം ദാനിയേൽ1-2 സെപ്റ്റംബർ 23 ബൈബിൾ 2022 Day 266 Daniel 1-2 September 23 Bible 2022
 
2CHRONICLES 12-13:Yesterday we heard of David’s grandson, Rehoboam, and the unfortunate start to his reign. The northern tribes revolted and went with Jeroboam. Rehoboam seems to have made wise choices after that, at least for a short time. PROVERBS 29b:Today’s highlighted verse: Pro. 29:23 GNT Arrogance will bring your downfall, but if you are hum…
 
2CHRONICLES 12-13:Yesterday we heard of David’s grandson, Rehoboam, and the unfortunate start to his reign. The northern tribes revolted and went with Jeroboam. Rehoboam seems to have made wise choices after that, at least for a short time. PROVERBS 29b:Today’s highlighted verse: Pro. 29:23 NLT Pride ends in humiliation, while humility brings honor…
 
Welcome to Day 52 of Reading the Bible Cover to Cover in 365 Days! Let us pray: O Lord, help us lean into You and Your Word today. Help us learn more about You and more about Your ways. Help us receive more of Your love and grace as we read about Your great love for us. In Jesus’ name, amen. Let’s see what’s happening in Luke chapter 8! Jesus is te…
 
Death is a 100% proposition no one can avoid in a fallen world. But Jesus’ death removes death’s sting and shows us how to truly live. Bible Reading: John 21 Verse of the day: John 21:14, “This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.” Word of the day: Dead. It is the Greek word: νεκρός (nek-ros').…
 
2CHRONICLES 10-11:Yesterday we completed the story of Solomon’s achievements. PROVERBS 29a:A highlight for today: Pro. 29:11 GNT Stupid people express their anger openly, but sensible people are patient and hold it back. MATTHEW 11b:Yesterday we heard Jesus’ teaching about John the Baptist. GNT Translation notes:Mat. 11:19 [But now I, the Son of Ma…
 
Loading …

Panduan Referensi Cepat

Google login Twitter login Classic login